IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)

Data wydarzenia

14-16 kwietnia 2021
Gdańsk
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Tematy badawcze konferencji

Tematy badawcze konferencji

Zagadnienie otwartego dostępu do zasobów nauki jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno kwestie prawne, finansowe, wydawnicze jak i naukowe. Przyjęta ogólna definicja OA oznacza swobodne i nieograniczone udostępnianie publikacji naukowych w Internecie, bez względu na ich formę, status prawny oraz pochodzenie. Otwarte Dane Badawcze (ORD) to wszystkie dane, które powstają w wyniku prac naukowo-badawczych.

Politechnika Gdańska od 2016 do 2018 r. realizowała projekt pt. „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zbudowano autorską platformę mostwiedzy.pl, która udostępnia w chwili obecnej zasoby nauki zgromadzone na Politechnice Gdańskiej obejmujące m.in.: informacje o publikacjach, pełne treści publikacji, informacje o realizowanych projektach i grantach, posiadanych laboratoriach, aparaturze i zespołach badawczych, kadrze naukowej, oferowanych kursach online oraz wydarzeniach.
Zasoby te udostępniane są nieodpłatnie przedstawicielom nauki, przedsiębiorcom i społeczeństwu w otwartej, prostej i przejrzystej formie. Innymi słowy powstaje most łączący społeczność naukowców, ich osiągnięcia, przedsiębiorców oraz społeczeństwo. Kontynuacją projektu jest realizowany od 2018 r. projekt „MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy. Etap II – Open Research Data”. W ramach projektu MOST DANYCH Politechnika Gdańska, wraz z dwoma partnerami: Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, udostępnia dane badawcze z różnych dyscyplin naukowych w repozytorium MOST Wiedzy. Repozytorium to, tworzone jest w zgodzie z międzynarodowymi standardami, a jego funkcjonalność jest odpowiedzią na potrzeby naukowców. W zasobach repozytorium można znaleźć m.in. dane obrazowe, wyniki pomiarów i eksperymentów, dane medyczne, środowiskowe i biologiczne, a także z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i nauk o sztuce. Przekrój dyscyplin, funkcjonalność, a także zastosowane rozwiązania techniczne czynią z MOSTu Wiedzy nie tylko w pełni funkcjonalne repozytorium danych naukowych, ale także platformę promocji dorobku, zarówno samych uczelni, jak i poszczególnych naukowców.

Zapraszając do udziału w konferencji zarówno osoby zainteresowane rozwojem platformy mostwiedzy.pl jak i osoby realizujące inne tego typu projekty i inicjatywy, chcemy stworzyć platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, jak również podjąć próbę zbadania obowiązujących trendów i kierunków rozwoju otwartej nauki w Polsce.

  • Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych

  • Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych

  • Data Stewardship i jego profesjonalizacja

  • Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych

  • Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych