IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)

Date of the event

14-16 kwietnia 2021
Gdańsk
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Prelegenci

Prelegenci

 

Prof. dr Barend Mons 

Human Genetics Department LUMC
President CODATA
Director GO FAIR International Support and Coordination Office

Barend Mons (born 1957, The Hague) is a molecular biologist by training and a leading FAIR data specialist. The first decade of his scientific career he spent on fundamental research on malaria parasites and later on translational research for malaria vaccines. In the year 2000 he switched to advanced data stewardship and (biological) systems analytics. He is currently a professor in Leiden and most known for innovations in scholarly collaboration, especially nanopublications, knowledge graph based discovery and most recently the FAIR data initiative and GO FAIR. Since 2012 he is Professor in biosemantics in the Department of Human Genetics at the Leiden University Medical Center (LUMC) in The Netherlands. In 2015 Barend was appointed chair of the High Level Expert Group on the European Open Science Cloud. Since 2017 Barend is heading the International Support and Coordination office of the GO FAIR initiative. He is also the elected president of CODATA, the standing committee on research data related issues of the International Science Council. Barend is a member of the Netherlands Academy of Technology and Innovation (ACTI). He is also the European representative in the Board on research Data and Information (BRDI) of the National Academies of Science, Engineering and Medicine in the USA. Barend is a frequent keynote speaker about FAIR and open science around the world, and participates in various scientific advisory boards of international research projects.

 

Hilary Hanahoe

Hilary HanahoeSecretary General, Research Data Alliance
Hilary Hanahoe was appointed Secretary General of the Research Data Alliance (RDA) in February 2018. Her responsibilities include leadership of RDA’s membership, effective management of the RDA organization and its legal entity (RDA Foundation), engagement with RDA funders, stakeholders and organisations, and sustainable stewardship of the dynamic, active, and high-impact community of over of over 11,000 individual members from 145 countries worldwide, together with over 60 organisational members. Hilary is responsible for the financial and organisational sustainability of RDA on an international level and is the CEO of the RDA Foundation offices (Global and Europe). She works closely with the RDA Council and all governance boards and members of the RDA community. She is passionate about the work of the Research Data Alliance and its vibrant, volunteer community working to enable the open sharing and reuse of data.

 

Dr Anna Wałek

Anna WałekDr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspert w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych (Open Access i Open Research Data) oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową.
Bibliotekarz dyplomowany. Doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii. Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 2013 obroniła pracę doktorską pt. "Biblioteki wobec otwartego dostępu do zasobów nauki". Nauczyciel akademicki, członek międzynarodowych stowarzyszeń i grup eksperckich. Autorka publikacji naukowych, w szczególności na temat bibliotek cyfrowych, Open Access, Open Research Data oraz innowacji w bibliotekach naukowych. 
W latach 2007-2016 pracowała na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 2013 r. jako Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Centrum Wiedzy i Informacji opracowała koncepcję organizacji i funkcjonowania nowej jednostki uczelni – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT), łączącej funkcje biblioteki uczelnianej, jednostek odpowiedzialnych za współpracę uczelni z gospodarką, transfer technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną. Od stycznia 2014 r. pełniła funkcję pierwszego dyrektora CWINT oraz dyrektora Bibliotek Politechniki Wrocławskiej. Od listopada 2014 r. do grudnia 2016 r. powołana również na kierownika Projektu Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej. W latach 2014-2015 odpowiedzialna za realizację projektu Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na Potrzeby Innowacyjnej Gospodarki (BIBLIOTECH), finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Od stycznia 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Biblioteki Politechniki Gdańskiej, którą przekształciła w nowoczesną bibliotekę naukową, świadczącą innowacyjne usługi na rzecz środowiska naukowego, w tym w ramach Centrum Kompetencji Otwartej Nauki i Library Welcome Centre.
Członek i Sekretarz Board of Directors IATUL (International Association of University Libraries), SPARC Europe Board of Directors, Task Force Open Science CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, a także Research Data Alliance. Od grudnia 2019 r. pełni również funkcję koordynatora regionalnego (national chapter) Sieci Implementacyjnej - Data Stewardship Competence Centers Implementation Network w ramach organizacji GO FAIR oraz od wrzesnia 2020 r.  przedstawiciela Politechniki Gdanskiej w EOSC Association.
Koordynator merytoryczny projektu MOST DANYCH, kierownik projektu BE OPEN na PG. 

 

Magdalena Szuflita-Żurawska

Magdalena Szuflita-Żurawska jest kierownikiem Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na Politechnice Gdańskiej. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze komunikacji naukowej, Open Access, Open Data, bibliometrii oraz kompetencji informacyjnych użytkowników. Jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie szkoleń dla pracowników naukowych i doktorantów. Prowadzi przedmiot na studiach doktoranckich „Scientific databases and information skills”.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Boras University w Szwecji na kierunku Digital Library Management, gdzie obroniła pracę „Scholarly ccommunication activities in the fields of chemistry and economics. A Polish perspective”.
Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi pracując przez kilka lat w Health Science Library na University College Dublin w Irlandii, gdzie była odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń z komunikacji naukowej i baz danych dla pracowników i studentów. Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji.
Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Projekcie „MOST DANYCH”.

 

dr Justyna Kobos

Justyna Kobos, dr (justyna.kobos@ug.edu.pl); absolwentka biologii na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie pracuje jako starszy specjalista w Zakładzie Biotechnologii Morskiej IO na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w ramach projektu „Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu”- menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R oraz uczestniczyła w projekcie „Kobieta Matką Wynalazków” – „Komercjalizacja Badań Naukowych”. W pracy naukowej zajmuje się badaniem fitoplanktonu (ze szczególnym uwzględnieniem toksycznych gatunków) w wodach morskich i śródlądowych. Dwukrotnie brała udział w międzynarodowych interkalibracjach laboratoryjnej analizy fitoplanktonu (CEN/TC 230/2014, AquaEcology, Niemcy; ProfTest SYKE PHYTO 14/2020, Finlandia). Ponadto, izoluje ze środowiska i prowadzi hodowle szczepów mikroglonów i cyjanobakterii kolekcji CCNP (Culture Collection of Northern Poland) Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu  Oceanografii UG. Szczególna uwaga poświęcona jest szczepom produkującym związki biologicznie aktywne o potencjalnym wykorzystaniu w farmacji i medycynie. Jest wykonawcą wielu projektów naukowych, krajowych i międzynarodowych (m.in. MAREX, COST, CLISED). Dla pracowników WSSE i PSSE prowadziła szkolenia na temat ryzyka związanego z występowaniem potencjalnie toksycznych sinic. Ponadto, dla pracowników IOŚ prowadziła szkolenia i ocenę biegłości pobierania próbek, jakościowego i ilościowego oznaczania fitoplanktonu wraz z wykonaniem na tej postawie oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych zgodnie z metodykami stosowanymi w Państwowym Monitoringu Środowiska. Odbyła staże naukowe w Niemczech (Oldenburg) i Finlandii (Helsinki). Jest członkiem eksperckiej grupy badaczy fitoplanktonu krajów nadbałtyckich PEG HELCOM, międzynarodowej grupy badaczy dynamiki zakwitów szkodliwych glonów ICES-WGHABD, Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Jest współautorką ponad 40 ekspertyz, doniesień i publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

dr Maria M. Pawłowska

Dr Maria M. Pawłowska – posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i interdyscyplinarnymi projektami naukowymi oraz tworzeniu mechanizmów międzynarodowej współpracy naukowej i internacjonalizacji polskiej nauki. Jest specjalistką w zakresie zarządzania danymi naukowymi. Uczestniczyła w tworzeniu wytycznych dla instytucji finansujących naukę w zakresie zarządzania danymi (Practical Guide to the International Alignment of Research Data), jak również brała udział w pracach eksperckich dotyczących problematyki zarządzania danymi i Open Science. Jest również współautorką monografii "Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi".
Doktorat z nauk o Ziemi (Earth Sciences) obroniła na University of Cambridge. Wiele lat współpracowała z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami definiującymi politykę naukową na poziomie narodowym i europejskim (m.in. z Ambasadą Brytyjską, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Spraw Publicznych, RESULTS UK i  Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej). Dwukrotnie została laureatką Nagrody Specjalnej MSZ Wielkiej Brytanii za osiągnięcia w zakresie polsko-angielskiej współpracy naukowej.
Dr M. Pawłowska była stypendystką Gates Cambridge Trust, European Coimbra Scholarship Program i Enterprisers Harvard Business School; zdobyła nagrodę Cambridge Philiosophical Society Research Award, i otrzymała rozliczne wyróżnienia, w tym m.in. wyróżnienie amerykańskiej Academy of Achievement.

 

dr inż. Beata Adamczak

Bibliotekarz, doktor nauk chemicznych. Absolwentka Wydziału Chemicznego na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 2018 roku obroniła pracę doktorską pt. „Wpływ osmolitów na  stabilność białek w oparciu o metodę dynamiki molekularnej”
Zainteresowania: 
- analizy zbiorów dużej liczby danych w oparciu o tabele/wykresy przestawne oraz Basha
- wykonywanie analiz bibliometrycznych w oparciu o różne wskaźniki bibliometryczne (m.in. liczbę publikacji, liczbę cytowań, znormalizowany wskaźnik wpływu dla kategorii, Impact Factor) na podstawie bazy Web of Science oraz narzędzia analitycznego InCites
- praca w repozytorium (sprawdzanie polityki wydawców wobec archiwizacji prac naukowych oraz rodzajów licencji)

 

dr Piotr Krajewski

Absolwent biologii na Uniwersytecie Gdańskim, w 2019 r. obronił pracę doktorską z dziedziny nauk o zdrowiu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W Bibliotece Politechniki Gdańskiej pracuje od 2017 r. W swojej pracy skupia się na zagadnieniach związanych z Otwartą Nauką, m.in. Otwartymi Danymi Badawczymi, Planami Zarządzania Danymi, standardami metadanych, licencjami i prawem autorskim. Prowadzi szkolenia i konsultacje dotyczące zagadnień komunikacji naukowej oraz przygotowań do ewaluacji dorobku naukowego (PBN, ORCID, Scopus, WoS). Zaangażowany w prace przy projektach MOST Wiedzy oraz MOST DANYCH.