Merry Open Science, FarU! - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Merry Open Science, FarU!

Data wydarzenia

11 grudnia 2023
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Prelegenci

Prelegenci

Dr Paulina Biczkowska

Kierownik Pracowni Bibliograficznej, Biblioteka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Referat: Sprawdzamy Open Access, czyli jak widać nasze dane badawcze i publikacje w cyfrowym świecie

Prezentacja: plik PDF

Joanna Błasiok

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na stanowisku starszego bibliotekarza. Ukończyła studia na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim - specjalność: biblioteki cyfrowe. W Bibliotece Politechniki Gdańskiej zajmuje się problematyką prawa autorskiego w kontekście publikowania pełnych tekstów w Repozytorium Open Access, będącym częścią platformy MOST Wiedzy.

Prowadząca: Warsztaty świąteczne

Dr Piotr Krajewski

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Absolwent biologii na Uniwersytecie Gdańskim, w 2019 r. obronił pracę doktorską z dziedziny nauk o zdrowiu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
W Bibliotece Politechniki Gdańskiej pracuje od 2017 r. W swojej pracy skupia się na zagadnieniach związanych z Otwartą Nauką, m.in. Otwartymi Danymi Badawczymi, Planami Zarządzania Danymi, standardami metadanych, licencjami i prawem autorskim. Prowadzi szkolenia i konsultacje dotyczące zagadnień komunikacji naukowej oraz przygotowań do ewaluacji dorobku naukowego (PBN, ORCID, Scopus, WoS). Zaangażowany w prace przy projektach MOST Wiedzy oraz MOST DANYCH.

Prowadzący: Warsztaty świąteczne

Rafał Narwojsz

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej, Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Prowadzący: Warsztaty świąteczne

Damian Piera

Regional Sales Manager Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine, EBSCO Information Service

Referat: Jak inicjatywy EBSCO - Open Access i Open Source - wspierają globalną OTWARTĄ Naukę

Prezentacja: plik PDF

Prof. Krzysztof Poterlowicz

Director of Research for Computational and Data Driven Science at Faculty of Life Science, University of Bradford

Profesor Bioinformatyki i Nauk o Danych Biomedycznych oraz Dyrektor ds. Badań nad Naukami Obliczeniowymi i Danymi na Uniwersytecie w Bradford. Specjalizuje się w rozwoju procesu zarządzania danymi zgodnie z zasadami FAIR i metodami obliczeniowymi w dziedzinach biomedycznych. Prof. Poterlowicz jest aktywnie zaangażowany w sieć ELIXIR, pełniąc funkcję Koordynatora Szkoleń na terenie Wielkiej Brytanii. ELIXIR to międzyrządowa organizacja, która konsoliduje biologiczną i biomedyczną infrastrukturę naukową w Europie, a ELIXIR-UK reprezentuje Wielką Brytanię w tym programie. Jego rolą jest koordynowanie działalności szkoleniowej na 25 brytyjskich uniwersytetach i w instytucjach badawczych. Prof. Poterlowicz jest Głównym Badaczem projektu ELIXIR-UK Fellowship, którego celem jest wprowadzenie kultury zarządzania danymi według zasad FAIR w badaniach naukowych. Z 25 stypendystami z 17 instytucjami projekt ten ustanowił sieć Opiekunów Danych i zainicjował grupę stypendystów w różnych brytyjskich organizacjach badawczych. Stypendyści są wspierani w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń z zarządzania danymi badawczymi, mającymi na celu wdrożenie tych praktyk w ich odpowiednich organizacjach. Praca prof. Poterlowicza w dziedzinie bioinformatyki i nauk o danych biomedycznych charakteryzuje się silnym naciskiem na praktyczne zastosowanie zasad danych badawczych i obliczeniowych oraz współpracę w zakresie szkoleń, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w szerszym międzynarodowym kontekście.

Referat: ELIXIR-UK - wspólnota uczelni i instytutów naukowych w Wielkiej Brytanii, mająca na celu poprawę wykorzystania badań oraz biomedycznych danych naukowych

Prezentacja: plik PDF

Zbigniew Ruszczyk

Sekcja Zarządzania Danymi badawczymi i Otwartej Nauki, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Referat: Naukowiec - zimny, ciepły czy gorący klient? O interakcjach ze społecznością akademicką

Prezentacja: plik PDF

Dr Leszek Szafrański

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska

Koordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Wicedyrektor BJ ds. zasobów cyfrowych i wykładowca akademicki. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Koordynuje pracami zespołu roboczego KZB ds. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grup eksperckich związanych z wdrażaniem otwartej nauki na uczelniach i tworzeniem infrastruktury otwartego dostępu m. in.: Open Science w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities i Open Research Cluster w ramach Una Europa, EOSC Polska. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma wieloletnie doświadczenie w: projektowaniu systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi, udostępnianiu zasobów naukowych w otwartym dostępie oraz ewaluacji działalności naukowej. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii "prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym".

Referat: Otwarta nauka i infrastruktura otwartego dostępu z perspektywy uczelni

Prezentacja: plik PDF

Magdalena Szuflita-Żurawska

Pełnomocnik Rektora PG ds. Otwartej Nauki, Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki, Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej i Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Jej główne obszary badań i zainteresowań obejmują otwarty dostęp, otwarte dane badawcze, komunikację naukową i produktywność badawczą. Wcześniej pracowała jako asystentka biblioteczna w Health Sciences Library at University College Dublin w Irlandii. Uzyskała tytuł magistra w zakresie zarządzania bibliotekami cyfrowymi na Boras University w Szwecji. Brała udział w licznych konferencjach i warsztatach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jest członkiem grup roboczych związanych z zarządzaniem danymi badawczymi, takich jak EOSC Data stewardship and curricula Task Force czy RDA Engaging Researchers in Data IG. Pełniła funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki (członek Science Europe i CoalitionS) przy prowadzeniu szkoleń dla polskich uczelni z zakresu Planów Zarządzania Danymi i Otwartej Nauki. Jest doktorantką w zakresie zarządzania.

Referat: Zaufane repozytoria - o procesie ewaluacji i certyfikacji jakości CoreTrustSeal dla MOSTU DANYCH

Prezentacja: plik PDF

Agnieszka Wasilewska

Kierownik Sekcji Zarządzania Danymi badawczymi i Otwartej Nauki, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Referat: Naukowiec - zimny, ciepły czy gorący klient? O interakcjach ze społecznością akademicką

Prezentacja: plik PDF