VI Pomorska Konferencja Open Science - Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VI Pomorska Konferencja Open Science - Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki

Data wydarzenia

1-2 grudnia 2022
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Regulamin

Regulamin

VI Pomorska Konferencja Open Science
Polityki i infrastruktury dla Otwartej Nauki

2 grudnia 2022 r.
Politechnika Gdańska 

REGULAMIN 

§ I Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników VI Pomorskiej Konferencji Open Science. Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki, której Organizatorem jest Politechnika Gdańska.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Konferencji towarzyszą warsztaty organizowane w dniu poprzedzającym konferencję (01.12.2022). Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń (ustalana na podstawie daty i godziny nadesłania Formularza Zgłoszeniowego).
 4. Wydarzenia towarzyszące Konferencji wymagają odrębnej rejestracji.
 5. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny online na stronie internetowej Konferencji.
  • Potwierdzenie udziału: potwierdzenie wysyłane przez Organizatora Konferencji
   w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez Formularz Zgłoszeniowy.
  • Strona internetowa Konferencji: https://event.mostwiedzy.pl/e/pkos-vi

§ II Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału w Konferencji poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Uczestnik ma prawo dokonać zmiany danych, które zapisał w Formularzu Zgłoszeniowym poprzez zgłoszenie takiej zmiany drogą elektroniczną na adres pkos@pg.edu.pl.
 4. Pola tekstowe (nie będące polami wyboru) Formularza Zgłoszeniowego należy wypełnić używając pełnych nazw, bez użycia skrótów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zgłoszeniowego błędnych danych przez Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania imion, nazwisk oraz nazw firm wraz ze stanowiskami i stopniami naukowymi osób biorących udział w Konferencji w celach promocji Konferencji.
 7. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji związanej z Konferencją.
 8. Po dokonaniu rejestracji drogą elektroniczną Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji.
 9. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator.
 10. Rejestracja udziału zostaje zamknięta 24.11.2022 o godz. 13:00 lub po osiągnięciu limitu miejsc (100 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ III Płatności

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 2. Udział w warsztatach towarzyszących Konferencji (Warsztaty EOSC, spotkanie grupy roboczej Data Stewardship Competence Centers IN PL) w dn. 1.12.2022 r. jest bezpłatny.
 3. Udział w wydarzeniu towarzyszącym (Seminarium z cyku Otwarta Nauka: Praktyka i Perspektywy: Wspieranie doskonałości naukowej) jest płatny odrębnie (zobacz rejestrację: https://event.mostwiedzy.pl/e/otwieranie-nauki).

Udział indywidualny obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
 • przerwę kawową w dn. 2.12.2022;
 • lunch w dn. 2.12.2022;
 • materiały konferencyjne;
 • udział w bezpłatnych warsztatach w dn. 1.12.2022 – patrz  § III pkt. 3 ( liczba miejsc  wymagana rejestracja).

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji po przesłaniu informacji o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pkos@pg.edu.pl.
 2. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.                                  

§ V Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność Uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w zakresie niezbędnym do obsługi
  i rozliczenia Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Podczas Konferencji i warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.

§ VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.11.2022 r.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie trzech dni od dnia publikacji na stronie internetowej Konferencji.