Otwieranie nauki - praktyka i perspektywy : Wspieranie doskonałości naukowej - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Otwieranie nauki - praktyka i perspektywy : Wspieranie doskonałości naukowej

Data wydarzenia

Od 30 listopada 2022 do 1 grudnia 2022
Politechnika Gdańska, Gmach Główny
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Regulamin

Regulamin

Otwieranie Nauki – Praktyka i Perspektywy. Wspieranie doskonałości naukowej.

30.11.2022 r. – 1.12.2022 r.
 Politechnika Gdańska 

REGULAMIN

§ I Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników międzynarodowego Seminarium Otwieranie Nauki – Praktyka i Perspektywy. Wspieranie doskonałości naukowej, którego Organizatorem jest firma ELSEVIER i Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Seminarium 
   i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.

 3. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia Uczestnikom przerwę kawową oraz lunch.

 4. W ramach seminarium odbędą się warsztaty: Interoperacyjność Priorytetowych Obszarów Badawczych organizowane w dniu 01.12.2022. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona (50 miejsc), przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń (ustalana na podstawie daty i godziny nadesłania Formularza Zgłoszeniowego).

 5. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 • Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Seminarium poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny online na stronie internetowej Seminarium.

 • Potwierdzenie udziału: mail wysyłany przez Organizatora Seminarium w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez Formularz Zgłoszeniowy.

 • Strona internetowa Seminarium: https://event.mostwiedzy.pl/e/otwieranie-nauki

§ II Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest zgłoszenie udziału w Seminarium poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Seminarium oraz dokonanie płatności za udział w Seminarium.

 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.

 3. Uczestnik ma prawo dokonać zmiany danych, które zapisał w Formularzu Zgłoszeniowym za pomocą Strony internetowej Seminarium lub poprzez zgłoszenie takiej zmiany drogą elektroniczną na adres pkos@pg.edu.pl. 

 4. Pola tekstowe (nie będące polami wyboru) Formularza Zgłoszeniowego należy wypełnić używając pełnych nazw, bez użycia skrótów.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zgłoszeniowego błędnych danych przez Uczestnika.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania imion, nazwisk oraz nazw instytucji lub firm wraz ze stanowiskami i stopniami naukowymi osób biorących udział w Seminarium w celach promocji Seminarium.

 7. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji związanej z Seminarium.

 8. Po dokonaniu rejestracji drogą elektroniczną i dokonaniu płatności Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału.

 9. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Seminarium materiały konferencyjne oraz identyfikator.

 10. Rejestracja udziału zostaje zamknięta 24.11.2022 o godz. 13:00 lub po osiągnięciu limitu miejsc (120 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ III Płatności

 1. Udział w Seminarium jest płatny.

 2. Opłata za udział w Seminarium wynosi 200,00 PLN brutto.

 3. W/w opłata powinna zostać uiszczona za pomocą dedykowanej strony internetowej, do której odnośnik Uczestnik otrzyma w wiadomości potwierdzającej wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

 4. W terminie do 7 dni po dokonaniu płatności Uczestnik otrzyma e-mail z fakturą VAT.

 § IV Uczestnictwo

Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest wniesienie opłaty w wysokości 200 PLN ( zgodnie z § III), która obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich sesjach Seminarium

 • przerwę kawową w dn. 2.12.2022r.

 • lunch w dn. 30.11.2022 oraz 1.12.2022r.

 • materiały konferencyjne

 • udział w warsztatach w dn. 1.12.2022r.   (limit 50 miejsc, zgodnie z §I pkt. 4).

 • uroczystą kolację w dniu 30.11.2022r.

Opłata nie obejmuje kosztów transportu i zakwaterowania.
 

§ V Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Seminarium po przesłaniu informacji o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pkos@pg.edu.pl. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

 2. Rezygnacja z udziału w Seminarium do dn. 24.11.2022 r. do godz. 13:00, skutkuje zwrotem całości opłaty konferencyjnej. Po tym terminie zwrot opłaty nie będzie możliwy.

§ VI Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność Uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w zakresie niezbędnym do obsługi
   i rozliczenia Seminarium.

 2. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 3. Podczas Seminarium i warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Seminarium.

§ VII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Seminarium.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Seminarium.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2022 r. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie trzech dni od dnia publikacji na stronie internetowej Seminarium.