JAKOŚĆ I JEJ ZASTOSOWANIA 2023 | QUALITY AND ITS APPLICATIONS 2023 TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja JAKOŚĆ I JEJ ZASTOSOWANIA 2023 | QUALITY AND ITS APPLICATIONS 2023 TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE

Data wydarzenia

23-24 listopada 2023
Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Strona główna / Home

 

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański  oraz Związek Uczelni Fahrenheita zapraszają do wzięcia udziału w  III Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

 

Gdańsk University of Technology and the University of Gdańsk and the Fahrenheit University Association invite you to take part in the 3rd International Scientific Conference

JAKOŚĆ I JEJ ZASTOSOWANIA 2023

QUALITY AND ITS APPLICATIONS 2023 TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE

"Piąta generacja w zarządzaniu jakością, Quality 5.0 – Sustainable Quality, poszerza definicję satysfakcji interesariuszy o satysfakcję społeczną z perspektywy zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia nie tylko potrzeby środowiskowe, ale także krytyczne potrzeby społeczne, tak, aby przyszłe pokolenia były postrzegane jako dzisiejsi klienci."

M. Deleryd & A. Fundin (2020)

"The fifth generation in quality management, Quality 5.0 - Sustainable Quality, expands the definition of stakeholder satisfaction to include social satisfaction from a sustainability perspective that takes into account not only environmental needs, but also critical social needs, so that future generations are seen as today's customers."

M. Deleryd & A. Fundin (2020)

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i biznesu w obszarze zarządzania jakością i zrównoważonego rozwoju.

The aim of the conference is to exchange experiences and views and integrate the scientific community and business in the area of quality management and sustainable development.

Obszary tematyczne:

 • Jakość 5.0 – wyrobów i usług zorientowana na cele zrównoważonego rozwoju
 • Koncepcje, systemy, metody i narzędzia zarządzania jakością zorientowane na rozwój zrównoważony
 • Sustainable Excellence Models
 • Kultura jakości, bezpieczeństwa, doskonałości, zrównoważonego rozwoju
 • Etyczne i moralne dylematy w zarządzaniu Jakością 5.0
 • Środowiskowa ocena cyklu życia a Jakość 5.0

 

Thematic areas:

 • Quality 5.0 – products and services oriented towards sustainable development goals
 • Concepts, systems, methods and tools of quality management focused on sustainable development
 • Sustainable Excellence Models
 • A culture of quality, safety, excellence, sustainability
 • Ethical and moral dilemmas in Quality 5.0 management
 • Environmental Life Cycle Assessment and Quality 5.0

Cele zrównoważonego rozwoju (CZR):

Cel i obszary tematyczne Konferencji pokrywają się z następującymi CZR:

Sustainable Development Goals (SDGs):

The purpose and thematic areas of the Conference coincide with the following SDGs:

 

 

Informacje na temat Związku Uczelni Fahrenheita/ Information about Union of Universities in Gdańsk Daniel Fahrenheit

https://faru.edu.pl/sites/default/files/2021-12/Folder_FarU_PL.pdf

 

Konferencja została objęta Patronatem Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości O/PAN w Poznaniu.

The conference was held under the patronage of the Commodity Sciences - Quality Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences in Poznań.

Początek
Koniec
Europe/Warsaw
Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii
Aula 107
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej/ Faculty of Management and Economics Gdansk University of Technology ul. Traugutta 79 Gdańsk
Idź do mapy

 

Podczas spotkania będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia./During the meeting, photos will be taken to commemorate the event.

Wróć na MOST Wiedzy